2011 PTM

XVI SEMINARIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATERIALOZNAWCZEGO

W dniach 2-4 czerwiec 2011 roku w Hotelu Qubus w Krakowie odbyło się XVI Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, w którym uczestniczyli:

Adamiec Janusz, Baranowska Jolanta, Blicharski Marek, Błędzki Andrzej, Bojar Zbigniew, Bonarski Jan, Borowski Jacek, Chłopek Jan, Ciaś Andrzej, Czupryński Krzysztof, Czyrska-Filemonowicz Aleksandra, Dutkiewicz Jan, Dybiec Henryk, Fitzner Krzysztof, Filipek Robert, Garbacz Halina, Gąsior Władysław, Grabian Janusz, Gronostajski Zbigniew, Gulbiński Witold, Guzik Edward, Hetmańczyk Marek, Ilczuk Jan, Janczak-Rusch Jolanta, Jeziorski Leopold, Jurczyk Mieczysław, Kaszuwara Waldemar, Karbowniczek Mirosław, Kiełbus Andrzej, Kiewrel Ryszard, Kłosowicz Stanisław, Komornicki Stanisław, Kotarba Marek, Krajewski Witold, Kubiak Krzysztof, Kurzydłowski Krzysztof, Kusiński Jan, Lelątko Józef, Leonowicz Marcin, Lewandowska Małgorzata, Lis Jerzy, Łągiewka Eugeniusz, Major Bogusław, Mikuła Janusz, Mikułowski Borys, Mizera Jarosław, Niedzielski Piotr, Niewielski Grzegorz, Nitkiewicz Zygmunt, Olszówka-Myalska Anita, Pampuch Roman, Piekarski Bogdan, Przetakiewicz Wojciech, Richert Maria, Rosłaniec Zbigniew, Rudnik Dariusz, Sawicki Jacek, Sieniawski Jan, Siwiec Józef, Słysz Stanisław, Sobczak Jerzy J., Stradomski Zbigniew, Stróż Danuta, Suchy Józef, Surowska Barbara, Szala Janusz, Szawłowski Jerzy, Szczepanik Stefan, Szczerba Marek, Szkliniarz Wojciech, Szota Michał, Szutkowska Magdalena, Szymanowski Hieronim, Wierzchoń Tadeusz, Wiśniewska-Weinert Hanna, Wodnicki Jerzy, Wodnicki Marek, Wojciechowski Andrzej, Wołczyński Waldemar, Wysiecki Mieczysław, Zięba Paweł, Zschech Ehrenfried.


Program seminarium:
Dzień pierwszy – 02.06.11.
1. Rozpoczęcie Seminarium

2. Sesja I
Moderator: Prof. dr hab. inż. Jan Kusiński 

Prezentacja Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 
– Prof. dr. hab. inż. Mirosław Karbowniczek 
Kształcenie w zakresie Inżynierii Materiałowej w AGH – Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner 
Wystąpienie V-ce Prezydenta FEMS - Prof. dr Ehrenfried Zschech 

3. Sesja II
Moderatorzy: Prof. dr hab. inż. Bogusław Major, Prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski 
Strategia wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji – Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol 

4. Posiedzenie Zarządu PTM

Dzień drugi – 03.06.11. 
5. Sesja III 

Moderatorzy: Prof. dr hab. inż. J. Chłopek, Prof. dr hab. inż. J. Suchy

Nauka i gospodarka w zakresie inżynierii materiałowej – (referaty – Staco Polska Sp. z o.o., Treko Laser Sp. z o.o., Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A.) 

6. Sesja IV 
Moderator: Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis 

Informacje i komunikaty 
a) sprawy czasopisma Inżynieria Materiałowa 
b) konferencje, Sprawy PTM, członkostwo młodych pracowników nauki 
c) wnioski

7. Zwiedzanie laboratoriów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH.

8. Zakończenie Seminarium. Ad.1. 
Seminarium rozpoczęło się od powitania zebranych przez Prezesa PTM prof. dr hab. J. Lisa 
i podziękowań za przybycie dla V-ce Prezydenta FEMS prof. dr E. Zschech oraz dla członka honorowego PTM prof. dr hab. inż. R. Pampucha. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków PTM: prof. dr hab. inż. Z. Bojarskiego, prof. dr hab. inż. 
S. Wojciechowskiego, prof. dr hab. inż. A. Maciejnego, prof. dr hab. inż. Z. Kędzierskiego, prof. dr hab. inż. J. Frydrycha, prof. dr hab. inż. Z. Mosera. 
Organizatorzy Seminarium: prof. dr hab. inż. M. Karbowniczek (Przewodniczący) oraz prof. dr hab. inż. J. Kusiński (Wiceprzewodniczący) przedstawili plan Seminarium i podziękowali współorganizatorom za pomoc.

Ad. 2. Sesja I:
Referat I:

Prof. dr hab. inż. M. Karbowniczek wygłosił referat związany z Prezentacją Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Przedstawił historię Wydziału, omówił kierunki kształcenia studentów oraz nakreślił tematykę prac badawczych podejmowaną w poszczególnych Katedrach.

Referat II:
Prof. dr hab. inż. K. Fitzner wygłosił referat zatytułowany Kształcenie w zakresie Inżynierii Materiałowej w AGH. Udzielił informacji o Wydziałach AGH, na których wykładana jest inżynieria materiałowa, a mianowicie: Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydziale Metali Nieżelaznych, Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Ponadto, przedstawił zestawienie liczby absolwentów kończący studia magisterskie na poszczególnych Wydziałach w latach 2001-2010. Wyraził opinię na temat potrzeby modyfikacji programu nauczania w zakresie inżynierii materiałowej. 

Referat III: 
Prof. dr E. Zschech wygłosił dwuczęściowy referat. W pierwszej części nakreślił główne zadania jakie stawia przed sobą FEMS, a mianowicie integrację środowisk inżynierii materiałowej w Unii Europejskiej, poprzez międzynarodową współpracę ośrodków naukowych i przemysłowych. Ehrenfried Zschech wyraził nadzieję, że w roku 2015 EUROMAT będzie mógł się odbyć w Polsce. Drugą część referatu poświęcił tematyce badań prowadzonych w Instytucie Fraunhofer w Dreźnie oraz zaprosił do współpracy.
Sesję I zakończono dyskusją oraz pytaniami skierowanymi do prelegentów, w której uczestniczyli: prof. dr hab. inż. B. Major, prof. dr hab. inż. R. Pampuch, prof. nadzw. dr hab. inż. J. Bonarski, prof. dr hab. inż. D. Stróż, prof. dr hab. inż. E. Guzik, prof. dr hab. inż. J. Lis, prof. dr hab. inż. J. Szawłowski, prof. dr hab. inż. S. Szczepanik, prof. dr hab. inż. A. Ciaś, dr hab. inż. J. Baranowska.

Ad. 3. II Sesja 
Referat IV:

Prof. dr hab. inż. Z. Kąkol wygłosił referat pt: Strategia wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji. Przedstawił strategię wdrażania KRK w Polsce i związany z nimi plan działania w AGH. Zwrócił uwagę na konieczność ustalenia jednolitych ram kwalifikacji m.in. w zakresie inżynierii materiałowej.

Referat V:
Prof. dr hab. inż. K. Kurzydłowski przedstawił informację dotyczącą Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przedstawił plan i obszary finansowania przez NCBiR oraz programy wspierania młodych naukowców. 
Prof. Kurzydłowski od dnia 1 stycznia 2011 pełni funkcję Dyrektora Centrum, a jego Z-cą jest Leszek Grabarczyk..

Po wygłoszeniu referatów rozpoczęto dyskusję na temat KRK w zakresie inżynierii materiałowej, jak również o nowych zasadach finansowaniu badań naukowych. W dyskusji wzięli udział: prof. dr hab. inż. B. Major, prof. dr hab. inż. R. Pampuch, prof. dr hab. inż. 
J. Szawłowski, prof. dr hab. inż. J. Lis, prof. dr hab. inż. J. Sieniawski, prof. dr hab. inż. 
H. Dybiec, prof. dr hab. inż. J. Kusiński. 

Ad. 4.
W połączonym posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego uczestniczyło 16 członków. Ze względu na przypadający w tym roku koniec kadencji Zarządu PTM ustalono, że 25 listopada odbędzie się Zebranie Delegatów (AGH), celem wybrania nowego władz. Prof. dr hab. inż. P. Zięba poinformował, 
że konferencja Mikroskopii Elektronowej organizowana przez prof. dr hab. inż. D. Stróż, została dofinansowana z MNiSW kwotą 10 tysięcy złotych. Dr hab. inż. A. Kiełbus przedstawił sprawozdanie finansowe, podkreślając fakt, że wielu członków zalega z opłatami. Ustalono procedury postępowania i egzekwowania zaległości w płaceniu składek członkowskich. Ponadto, poddano dyskusji konieczność ustalenia KRK w zakresie inżynierii materiałowej. Prof. dr hab. inż. J. Szawłowski podjął się zadania koordynacji spotkań Dziekanów celem ustalenia wspólnego kryterium kwalifikacji.

Ad. 5. III Sesja
Tematem przewodnim sesji III była Nauka i gospodarka w zakresie inżynierii materiałowej. W jej trakcie przedstawiciele firm Staco Polska Sp. z o.o. - S. Słysz, Treko Laser Sp. z o.o. – J. Wodnicki, Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A – J. Siwiec, wygłosili referaty dotyczące prac prowadzonych w reprezentowanych przez nich przedsiębiorstwach, jak również o zakresie kooperacji z ośrodkami naukowymi. Podkreślono, iż uczelnie powinny wykazywać większą aktywność w kontaktach z ośrodkami przemysłowymi, w celu łatwiejszego nawiązania i pogłębienia współpracy. 

Po wygłoszeniu referatów podjęto dyskusję na temat współpracy ośrodków naukowych 
z polskimi przedsiębiorstwami, jak również o poziomie kształcenia polskich studentów i ich przygotowaniu do sprostania wymogom stawianym przez współczesny przemysł. W dyskusji uczestniczyli: prof. dr hab. inż. J. Kusiński, prof. dr hab. inż. J. Lis, prof. dr hab. inż. E. Guzik, dr hab. inż. J. Baranowska, prof. dr hab. inż. M. Hetmańczyk, prof. dr hab. inż. A. Błędzki.

Ad. 6. IV Sesja
a) Prof. dr hab. inż. Anita Olszówka-Myalska – Redaktor Naczelny czasopisma „Inżynieria materiałowa”, przedstawiła sprawy związane z organizacją i funkcjonowaniem czasopisma. 
Prof. Olszówka-Myalska ogłosiła, że po śmierci prof. dr hab. inż. S. Wojciechowskiego nowym Przewodniczącym Rady Programowej czasopisma został prof. dr hab. inż. K. Kurzydłowski, natomiast jego Z-cą prof. dr hab. inż. H. Dybiec. 
Zaznaczyła, że podstawowym dążeniem Redakcji jest „wejście” czasopisma na Listę Filadelfijską. W związku z tym istnieje konieczność zatrudnienia tłumacza anglojęzycznego, jak również zwiększenie dostępności czasopisma drogą internetową. Omówiła sprawy finansowe czasopisma i sposoby zdobywania dodatkowych funduszy. 
b) Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba nakreślił sytuację PTM stwierdzając, że w skład towarzystwa wchodzi 269 członków. Podkreślił, że sytuacja finansowa Towarzystwa jest bardzo dobra (bieżący stan konta: 54 179,00 zł), jednak istnieje problem zaległości w opłatach członkowskich (kwota zaległości: 24 750,00 zł). Poinformował również, że uzyskano dotację z MNiSW na przeprowadzenie konferencji Mikroskopii Elektronowej w Wiśle. 
c) Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis poinformował, że zbliża się koniec kadencji Zarządu PTM, 
a tym samym termin wyboru kolejnego zespołu. Zaproponował, iż Walne Zebranie Delegatów powinno odbyć się 25 listopada (AGH). 
Ustalono również, że kolejne Seminaria PTM będą zorganizowane przez Politechnikę Łódzką (za rok), a następnie Uniwersytet Śląski (za 2 lata). 
Przekazał informację, że prof. dr hab. inż. J. Szawłowski podjął się zadania koordynacji spotkań Dziekanów celem ustalenia wspólnego kryterium kwalifikacji w inżynierii materiałowej.

Ad. 8. 
Spotkanie zakończyło się podsumowaniem Seminarium i podziękowaniami prof. dr hab. inż. J. Lisa dla organizatorów i uczestników. 


powrót >>