Roman Pampuch [*]

Kontakt:
Uczelnia:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

http://www.uci.agh.edu.pl/bip/73/29_73.htm

Informacje dodatkowe:

Prof. dr hab. inż. Roman Pampuch urodził się 4 marca 1927 roku w Bydgoszczy, a zmarł 14 lutego 2017 roku w Krakowie. Studia wyższe ukończył w 1948 roku na Wydziale Ceramicznym Politechniki Śląskiej. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w 1954 roku na Politechnice Warszawskiej, a habilitację z zakresu nauk technicznych w Akademii Górniczo Hutniczej w 1963 roku. W latach 1948 – 1955 był organizatorem i kierownikiem pracowni fizykochemicznej Zakładu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Następnie w latach 1955 - 1961 kierował Zakładem Fizykochemii w Instytucie Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach. Od 1962 roku aż do śmierci był pracownikiem naukowo- dydaktycznym Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej.

W latach 1962–1967 sprawował funkcję kierownika pracowni w Katedrze Chemii Krzemianów. Przez długie lata kierował Katedrą Nauki o Materiałach, a w 1967 roku na Jego wniosek utworzono Katedrę Ceramiki Specjalnej. Równocześnie sprawował funkcję prodziekana i następnie dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.
Od 1983 był członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk a od 1993 członkiem rzeczywistym tej organizacji. W roku 1993 uzyskał status członka czynnego Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 1996 - 1997 pełnił obowiązki prezydenta Międzynarodowej Akademii Ceramiki. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i członek Prezydium Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów.

Profesor Roman Pampuch był światowej sławy uczonym, specjalistą w dziedzinie chemii ciała stałego, inżynierii materiałowej i nauki o materiałach. W swojej pracy naukowej zajmował się m.in. mechanizmem samorozwijających się reakcji wysokotemperaturowych (spalanie w fazie stałej, SHS), ich zastosowaniem do syntezy związków wysokotemperaturowych, fizykochemią węgla i procesów karbonizacji związków organicznych, zjawiskiem spiekania nieorganicznych ciał stałych oraz krystalochemią krzemianów. Był współautorem słynnego podręcznika "Chemia ciała stałego", z którego uczyło się i nadal korzysta wiele pokoleń studentów inżynierii materiałowej, chemii, ceramiki i dziedzin pokrewnych.

Profesor Roman Pampuch był autorem 221 artykułów w recenzowanych czasopismach, 7 monografii i podręczników, a także współautorem 26 patentów. Wypromował 33 doktorów, a 8 jego wychowanków uzyskało tytuł profesora.
W roku 1996 został laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów RP za całokształt osiągnięć naukowych. Rok później został uhonorowany nagrodą Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego im. L. Stuitsa. Uzyskał także nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Rektora AGH za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W roku 1999 nadano mu tytuł doktora Honoris Causa AGH.

Nasze środowisko straciło wspaniałego naukowca, wychowawcę wielu pokoleń studentów i młodej kadry pracowników. Profesor Roman Pampuch na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

powrót >>