Leopold Jeziorski [*]

Kontakt:
Uczelnia:

Politechnika Częstochowska

http://www.pcz.pl/pl/content/prof-dr-inz-leopold-jeziorski

Informacje dodatkowe:

 

       Prof. dr inż. Leopold Jeziorski urodził się 30.11.1931 r. w Jaworznie, a zmarł 19.08.2016 r. w Częstochowie. Studia wyższe ukończył w 1957 roku na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej. Od ukończenia studiów był pracownikiem naukowo-dydaktycznym swej macierzystej Uczelni.

Profesor Leopold Jeziorski był prekursorem nowoczesnego myślenia w obszarze nauki o materiałach inżynierskich i jednym z najważniejszych twórców oraz realizatorów koncepcji inżynierii materiałowej w kształceniu i badaniach naukowych w Polsce. W tym właśnie zakresie lokuje się zasadnicza część Jego bogatego dorobku naukowego, ukierunkowanego na obszar nowoczesnych technologii inżynierii powierzchni, a w szczególności obróbki cieplno-chemicznej w złożu fluidalnym, a także jarzeniowej oraz plazmowej obróbki powierzchniowej stali i stopów tytanu. Całokształt dorobku nadaje prof. Leopoldowi Jeziorskiemu indywidualną i oryginalną sylwetkę naukową w krajowym środowisku materiałoznawczym. Dorobek ten, rozpropagowany również za granicą, jest niezwykle bogaty i obejmuje 120 oryginalnych publikacji naukowych opartych na wynikach badań własnych, 90 prac opublikowanych w materiałach kongresów i konferencji naukowych, współautorstwo 21 patentów oraz 49 prac naukowo-badawczych o znaczeniu aplikacyjnym.

Prowadzona działalność badawcza umożliwiła prof. Leopoldowi Jeziorskiemu stworzenie w Politechnice Częstochowskiej własnej szkoły naukowej w zakresie metaloznawstwa i nauki o materiałach, której trzon stanowi 11-stu wypromowanych doktorów oraz 3 doktorów habilitowanych – dziś już profesorów. Środowisko naukowe nadało profesorowi  godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

Prof. Leopold Jeziorski miał bardzo duże zasługi dla rozwoju macierzystej Uczelni – Politechniki Częstochowskiej. Wiąże się to z pełnieniem w latach 1971-1982 funkcji prorektora ds. Nauki, kierownika Katedry Metaloznawstwa, dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej, Dziekana Wydziału Metalurgicznego, a potem Dziekana Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Jego starania i zaangażowanie w znaczący sposób wzmocniły Uczelnię kadrowo, co dało podstawę do uzyskania w 1980 roku uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie metalurgii. Kierunek kształcenia inżynieria materiałowa powstały na Politechnice Częstochowskiej w 1990 roku był zasługą Profesora Jeziorskiego. Dzięki niemu również pięć lat później Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej uzyskał uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa. Między innymi za te osiągnięcia, oraz całokształt dorobku naukowego, został uhonorowany godnością Doktora Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej.

Spod pióra prof. Leopolda Jeziorskiego wyszło ponad 30 recenzji rozpraw doktorskich, ponad 20 recenzji rozpraw habilitacyjnych, 14 opinii o kandydatach na stanowisko profesora, względnie docenta, oraz wiele opinii i ekspertyz o znaczeniu specjalistycznym i ogólno-naukowym. Od 1995 roku był członkiem Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

Inżynieria Materiałowa w Polsce zawdzięcza bardzo wiele profesorowi Leopoldowi Jeziorskiemu. Zawsze sprzyjał ambitnym młodym naukowcom, w swych opiniach i postępowaniu dbał o wysoki poziom naukowy prac badawczych i praktyczne zastosowanie wyników badań naukowych. 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

powrót >>