Aktualności bieżące

2007-09-02

XII SEMINARIUM PTM

„KSZTAŁCENIE I BADANIA NAUKOWE 
W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ”

 

Augustów, 2-5 września 2007 

 

W dniach 02-05 września 2007 w Augustowie odbyło się XII Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego poświęcone zagadnieniom kształcenia studentów i kadr naukowych oraz prowadzenia badań w obszarze inżynierii materiałowej. Gospodarzem Seminarium była Katedra Inżynierii Materiałowej i Technologii Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

W seminariach uczestniczą wyłącznie zaproszeni naukowcy, którzy mają decydujący wpływ na kierunki kształcenia i badań naukowych w inżynierii materiałowej z racji pełnienia funkcji rektorów i dziekanów wyższych uczelni, dyrektorów jednostek badawczo-rozwojowych i placówek PAN, a także uczestniczą w pracach odpowiednich sekcji i zespołów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

XII Seminarium PTM zgromadziło 78 naukowców, którzy mieli okazję do wysłuchania referatów w dwóch panelach tematycznych: Badania, Dydaktyka.

 

Panel Badania

Podstawowe regulacje prawne dotyczące finansowania inwestycji służących potrzebom badań naukowych - Maria Laskowska, Naczelnik Wydziału Inwestycji Departamentu Bazy Badawczej MNiSW

Prezentacja mazowiecko-małopolskiego klastra badań materiałów: fuzja fizyków z inżynierami materiałowymi - Prof. dr hab. Jarosław Mizera, Prof. dr hab. Józef Spałek

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie inżynieria materiałowa - Prof. dr hab. Leopold Jeziorski

Zagadnienia materiałowe implantów biomedycznych i instrumentarium implantacyjnego-Mikołaj Charkiewicz -Prezes firmy ChM

Powstawanie i użytkowanie wielofunkcyjnego, wielomateriałowego implantu do leczenia układu k-m-n człowieka - dr Lechosław Ciupik, Prezes firmy LfC

Rola akredytowanych laboratoriów badawczych w rozwijaniu technik eksperymentalnych i współpracy z przemysłem- Dr inż. Piątkowski

Inżynieria Materiałowa - aktualne i przyszłe kierunki badań- Prof. dr hab. Jan Kusiński 

Panel Dydaktyka

Zapewnienie jakości nauczania inżynierii materiałowej na studiach I stopnia - Prof. dr hab. Adam Hernas, Prof. dr hab. Zbigniew Stradomski

Programy studiów II stopnia dla kierunku Inżynieria Materiałow- Prof. dr hab. Zygmunt Nitkiewicz, Prof. dr hab. Wojciech Szkliniarz

Studia III stopnia – realizacja systemu kształcenia doktorantów - Prof. dr hab. Jerzy Szawłowski 

Dyskusja panelowa nt. dydaktyki - Prof. dr hab. Jerzy Lis

powrót> >>