Aktualności bieżące

2019-01-22

Walne Zebranie Członków PTM

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATERIAŁOZNAWCZEGO
KRAKÓW, 18.03.2019 r., GODZ. 11:00*

 
Miejsce zebrania:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
pawilon A-0, Aula Główna, al. Mickiewicza 30;

 

PROGRAM ZEBRANIA


11:00 lub 11:15
Powitanie Gości − Prorektor AGH ds. współpracy Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Otwarcie obrad − Prezes PTM Prof. dr hab. inż. Piotr Kula
Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz przyjęcie porządku obrad


Porządek obrad:


1. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.
2. Wręczenie nagród i odznaczeń.
3. Głosowanie nad nadaniem godności Członka Honorowego PTM dla Profesora Jana Kusińskiego.
4. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za okres od 29.02.2016 do 28.02.2019.
4.1. Sprawozdanie Prezesa Zarządu.
4.2. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
6. Wybór Prezesa Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

13:00-13:30 -- Przerwa kawowa

 7. Ogłoszenie wyników wyboru Prezesa PTM.
8. Wybory Członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.
9. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.
10. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
11. Dyskusja i głosowanie nad wnioskami będącymi w kompetencjach Walnego Zebrania Członków:
11.1. Dyskusja nad zmianami w Statucie Towarzystwa.
11.2. Wybory Członków Komisji Etyki PTM.
12. Wykład - Kompozyty odlewane in-situ na osnowie stopów aluminium wzmacniane nanocząstkami TiC; Dr hab. inż. Wojciech Maziarz, prof. PAN (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN).

15:00-16:00 -- Przerwa na lunch

 13. Pierwsze zebranie konstytuujące nowo wybrany Zarząd Główny.
14. Informacja o ukonstytuowaniu się Zarządu Głównego PTM oraz Komisji Rewizyjnej.
15. Sprawy wniesione przez Członków i wolne wnioski.
Zakończenie zebrania -- ok. godziny 16:30.

 
*) Zgodnie z §24 Statutu, Walne Zebranie Członków PTM jest władne do podejmowania uchwał przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania. W drugim terminie zebrania, przy wcześniejszym wyznaczeniu tego terminu i poinformowaniu osób uprawnionych, Walne Zebranie Członków PTM jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

powrót> >>