Aktualności bieżące

2014-11-27

Porządek obrad ZZD

godz.11.15 lub 11.30

  • Otwarcie obrad przez Prezesa PTM prof. dr hab. inż. Piotra Kulę
  • Powitanie przez Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Nauki prof. dr hab. Rajmunda Bacewicza
  • Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz przyjęcie porządku obradPorządek obrad:
1.     Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.
2.     Wręczenie nagród Prezesa PTM za najlepsze rozprawy doktorskie dla:
2.1  za rok 2011 – dr inż. Anny Marii Janus oraz dr inż. Katarzyny Faryj
2.2 za rok 2012 – dr inż. Jacka Kamieniaka,
2.3 za rok 2013 – dr inż. Magdaleny Miszczyk.
3.     Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za okres od 25.11.2001125.11.20011 do 27.11.2014:
3.1 Sprawozdanie Prezesa Zarządu oraz Przewodniczących Oddziałów
3.2 Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4.     Dyskusja i głosowanie nad wnioskami będącymi w kompetencjach Zebrania Delegatów:
4.1 Rozpatrzenie  wniosku  w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego prof. dr hab. inź. Markowi Hetmańczykowi
4.2 Rozpatrzenie  wniosku w sprawie skreślenia z listy członków PTM
5.     Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
6.     Wybory Prezesa .

13.15-13.45 Przerwa na kawę


7. Ogłoszenie wyników wyborów Prezesa.
8. Wybory Członków Zarządu Głównego.
9. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej.
10. Wykład: "Modyfikacja powierzchni inspirowana biomedycznie” prof. dr hab. inż. Bogusław Major
11. Informacja na temat konferencji EUROMAT’2015 – prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
12. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.

15.15-16.00 Przerwa na lunch


13. Pierwsze zebranie konstytuujące nowo wybrany Zarząd Główny.
14. Informacja o ukonstytuowaniu   się Zarządu Głównego PTM oraz Komisji Rewizyjnej.
15. Sprawy wniesione przez Delegatów i wolne wnioski.
Zakończenie zebrania - godzina 16.30.

powrót> >>